You are currently viewing Címproblémák

Címproblémák

Bármilyen ügyet is intézünk, ennek során a lakcímünket szinte biztosan meg kell adnunk. Éppen ezért nem kis bonyodalmat okozhat, ha ugyanahhoz az ingatlanhoz az egyes nyilvántartásokban más-más címadat tartozik. Mivel ez a helyzet gyakran előfordul, sok felesleges körtől kímélhetjük meg magunkat, ha tisztában vagyunk az okával és tudjuk, hogy merre induljunk a megoldás érdekében.

Lássuk a következő kérdezz-feleleket!

Előfizetői szerződést szerettem volna kötni otthoni internet szolgáltatásra. A szolgáltató előtti ügyintézés során kiderült, hogy a lakcímkártyámon szereplő címem eltér attól, mint ami az ingatlan tulajdoni lapján szerepel. Hogyan lehetséges ez?

Először is azt kell leszögezzük, hogy a címképzéséért és a meglévő címek felülvizsgálatáért az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatok, a főváros esetében a kerületi önkormányzatok jegyzői felelősek.

Az önkormányzat jegyzőjének a feladata az is, hogy a 2015. január 1-jét megelőzően képzett összes címet felülvizsgálja, szükség esetén kiegészítse, pontosítsa és adatot szolgáltasson róluk a központi címregiszterbe.

A központi címregiszter 2015. január 1. óta működik, s azzal a céllal hozták létre, hogy az a Magyarország területén található valamennyi ingatlan címét teljeskörűen és egységesen tartalmazza. E körben fontos, hogy az egyes címek a jogszabályban rögzített eljárási rend (pl. azonos telken belül több épület, épületen belüli szintek stb. megjelölésére vonatkozó szabályok) betartásával legyenek megállapítva és megfeleljenek a valóságnak (a címkoordináták meghatározása érdekében helyszíni felmérés is szükséges lehet).

A jegyző által képzett, illetve felülvizsgált címek a központi címregiszterből automatikusan átvételre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba, valamint az ingatlan-nyilvántartásba. Kivéve, ha a jegyző a címképzést, illetve a cím felülvizsgálatát valamilyen okból (pl. kapacitáshiány miatt) még nem végezte el, illetve nem teljesítette az adatszolgáltatást a központi címregiszter felé, vagy a földhivatal az adatszolgáltatás alapján nem vetette össze az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett címet a jegyző által szolgáltatott adatokkal …

Mindenesetre mivel címadatokra vonatozó közhiteles nyilvántartás az ingatlanok esetében a központi címregiszter, az állampolgárok esetében pedig a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, ezért a lakcímkártyán és a tulajdoni lapon szereplő címek közötti eltérés esetén mindenképpen a lakcímkártya szerinti címet kell mérvadónak tekinteni.

Azt hittem, hogy a tulajdoni lapon szereplő adatok egytől egyig mind közhitelesek. Akkor ez a címre mégsem vonatozik?

A főszabály az, hogy az ingatlan-nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Ez azt jelenti egyrészről, hogy az abban foglaltak helyességét vélelmezni kell, másrészről a közhitelesség joghatása az, hogy ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, vagy ha valamely tényt oda feljegyeztek (pl. elidegenítési-, terhelési tilalom, zálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, vezetékjog stb.), akkor senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. Ugyanez irányadó az ingatlan-nyilvántartásban széljegyzett kérelmek kapcsán a folyamatban lévő eljárás tényére és tárgyára is (pl. tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem).

A törvény ugyanakkor kivételként fogalmazza meg, hogy az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége nem vonatkozik az ingatlanadatokra, így például a település nevére, fekvésre (belterület, külterület megjelölése), a címre, a helyrajzi számra, a területnagyságra, a művelési ágra, a művelés alól kivett terület elnevezésére, a minőségi osztályra és a kataszteri tisztajövedelemre (aranykorona érték).

Ami az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak (tulajdonos, haszonélvező, zálogjogosult stb.) személyazonosító és lakcímadatait illeti, ezek tekintetében is a személy- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

A tulajdoni lapon az szerepel, hogy az ingatlan címe felülvizsgálat alatt van, pedig nincs tudomásom arról, hogy megváltozna, vagy megváltozott volna a címünk. Ez mégis mit jelent?

Amíg a jegyző nem végzi el az ingatlan címének felülvizsgálatát, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást a központi címregiszter felé, továbbá, amíg a földhivatal az adatszolgáltatás alapján nem veti össze az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett címet a jegyző által szolgáltatott adatokkal, addig a tulajdoni lapon a cím mellett a „felülvizsgálat alatt” megjelölés szerepel. A megjelölés a felülvizsgált és egyeztetett címadat átvezetével egyidejűleg automatikusan törlődik a tulajdoni lapról.

A központi címregiszterben nem szereplő címmel rendelkező ingatlanok esetében a „címképzés alatt” megjegyzést kell megjeleníteni a tulajdoni lapon. Ez a címképzési eljárást követő címadat-átvétellel egyidejűleg törlődik automatikusan az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról.

Akkor mégis kinek jelezzem az eltérést: a földhivatalnak vagy a jegyzőnek?

A földhivatal felé hiába jelentjük be, ha az ingatlan címét érintő eltérést tapasztalunk, s hiába keressük meg a földhivatalt adatváltozás bejelentése érdekében – a bejelentést, megkeresést a földhivatal széljegyzés nélkül haladéktalanul visszautasítja, ezzel egyidejűleg pedig tájékoztatja a bejelentőt, megkeresőt arról, hogy a címképzésre jogosult szerv a jegyző.

Címmel kapcsolatos problémával tehát az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőhöz – és nem a földhivatalhoz – kell fordulni.

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu